(+84) 0234 822934

Bộ môn sinh học ứng dụng

PGS.TS. Hoàng Thị Kim Hồng

Trưởng bộ môn

PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Lan

CBGD

PGS.TS. Trương Thị Bích Phượng

CBGD

TS. Chế Thị Cẩm Hà

CBGD

TS. Nguyễn Quang Đức Tiến

CBGD

Ths. Ngô Bảo Châu

Nghiên cứu viên

CN. Phan Tuyết Dung

Trợ lý giáo vụ khoa
Hướng nghiên cứu chính:
  • Đang cập nhật