(+84) 0234 822934

Bộ môn Tài nguyên sinh vật và Môi trường

Bộ môn Tài nguyên sinh vật và Môi trường được thành lập trên cơ sở sát nhập ba bộ môn: Thực vật học, Động vật – Sinh thái, Tài nguyên và Môi trường của khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

TS. Lương Quang Đốc

Trưởng bộ môn

Ths. Võ Đình Ba

Phó trưởng Bộ môn

ThS. Nguyễn Minh Trí

CBDG

TS. Phan Thị Thúy Hằng

Trợ lý sau đại học

Ths. Nguyễn Việt Thắng

CBGD

ThS. Võ Văn Quý

CBGD

ThS. Nguyễn Đức Tuấn

CBGD
Bộ môn Tài nguyên sinh vật và môi trường là đơn vị chuyên môn tham gia thực hiện đào tạo cử nhân Sinh học và kỹ sư Công nghệ sinh học, phụ trách đào tạo sau đại học các chuyên ngành Thực vật học, Động vật học, Sinh thái học, Quản lý tài nguyên và môi trường. Bộ môn thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ trên các lĩnh vực nghiên cứu điều tra cơ bản, bảo vệ, ứng dụng và sử dụng hợp lý tài nguyên sinh vật trên các đối tượng nấm, tảo, thực vật và động vật; nghiên cứu đánh giá môi trường và xử lý ô nhiễm môi trường bằng các biện pháp sinh học. Về đội ngũ cán bộ, hiện nay Bộ môn có 11 cán bộ, trong đó có 4 PGS.TS, 2 TS, 4 ThS và 1 cử nhân. Năng lực chuyên môn của cán bộ luôn được chú trọng nhằm đáp ứng cho công tác đào tạo nhân lực trình độ cao và nghiên cứu khoa học phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tài nguyên - môi trường ở miền Trung và Tây Nguyên. Bên cạnh việc thường xuyên tự bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, hiện bộ môn có 02 cán bộ đang học tập tại nước ngoài (01 Nghiên cứu sinh tại Bỉ và 01 học viên cao học tại Úc). Về cơ sở vật chất, Bộ môn có 3 phòng thí nghiệm với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, đảm bảo phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở lĩnh vực chuyên môn, bao gồm 01 phòng thí nghiệm thực vật học, 01 phòng thí nghiệm động vật học và 01 phòng thí nghiệm môi trường. Nghiên cứu khoa học phục vụ đời sống, bảo tồn các giá trị tài nguyên sinh vật và bảo vệ môi trường miền trung, tây nguyên là những hướng nghiên cứu chính của bộ môn. Trong thời gian qua, cán bộ Bộ môn đã chủ trì và tham gia hơn 100 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, dự án hợp tác quốc tế, xuất bản 50 sách chuyên khảo, giáo trình và mỗi năm cán bộ của Bộ môn đăng tải từ 15 – 20 bài báo trên các tạp chí có uy tín hoặc kỷ yếu Hội nghị khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước.