(+84) 0234 822934

Đào tạo nghiên cứu sinh

showcase image

Chương trình đào tạo nghiên cứu sinh

- Đào tạo Nghiên cứu sinh: 
STT
Mã ngành
Ngành đào tạo
Số tín chỉ
Chương trình đào tạo
Chuẩn đầu ra
1
62420112
Sinh lý học Thực vật
Đang cập nhật
2
62420104
Sinh lý học Người & Động vật
Đang cập nhật
3
62420201
Công nghệ Sinh học
Đang cập nhật
Nghiên cứu sinh có cơ hội làm việc với đội ngũ cán bộ giảng viên Khoa Sinh học có bề dày kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế. Nghiên cứu sinh được phân tích thí nghiệm tại 05 phòng thí nghiệm chuyên ngành với đầy đủ trang thiết bị cần thiết.
Thông tin liên hệ
- Về chương trình đào tạo/ tuyển sinh:
  Tel: (+84) 0234 822934     
  Email1: trihatrangthi@gmail.com    
  Email2: nqductien@hueuni.edu.vn
  Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế