(+84) 0234 822934

Thông tin phòng thí nghiệm

showcase image

Phòng thí nghiệm

Sinh viên, học viên có cơ hội thực hành, thí nghiệm ở 7 phòng thí nghiệm chuyên ngành và 2 phòng thí nghiệm cơ bản.