SÁCH GIÁO TRÌNH KHOA SINH HỌC

1. TRUNG TÂM THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM CƠ BẢN

Trung tâm thực hành thí nghiệm cơ bản - Đại học Khoa học Huế

2. PHÒNG THÍ NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ

3. PHÒNG THÍ CÔNG NGHỆ ENZYME/PROTEIN

4. PHÒNG THÍ NGHIỆM NUÔI CẤY MÔ VÀ TẾ BÀO THỰC VẬT

5. PHÒNG THÍ NGHIỆM TẾ BÀO GỐC

6. PHÒNG THÍ NGHIỆM VI SINH VẬT

7. PHÒNG THÍ HÓA SINH - SINH HỌC PHÂN TỬ

8. PHÒNG THÍ HÓA MÔI TRƯỜNG

9. PHÒNG THÍ ĐỘNG - THỰC VẬT

Đang cập nhật thông tin